Tor Henrik Knutsen

Styreleder
905 694 74
thk@houseofyarn.no

Stina Rytter Norheim

Nestleder
984 89 334
stinanorheim@hotmail.com

Per Kverneland

Styremedlem
959 34 621
Pk@vvsprefab.no

Rita Bach Omdal

Styremedlem
984 45 872
rbo@karabin.no